Допомоги та пільги

Оберіть послугу

Строк надання: 1 день

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: видачв довідки

1. Заява;
2. Будинкова книга (для мешканців приватного сектора);
3. Документ про право власності на домоволодіння;
4. Технічний паспорта на житлове приміщення/будинок;
5. Свідоцтво про народження дитини, якщо вона не досягла 14-річного віку (за необхідності);
6. Паспорти усіх зареєстрованих осіб (за необхідністю);
7. Свідоцтво про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть (за необхідності);
8. Довідка про реєстрацію місця проживання (за необхідності);

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:
9. Документ, що посвідчує особу законного представника
10. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника
11. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання заяви та повного пакету документів.

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Виплата одноразової винагороди

1. Заява;
2. Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Строк надання: Протягом 10 календарних днів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення житлової субсидії / відмова у призначенні житлової субсидії.

1. Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі (далі – заява);
2. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – декларація);
3. Довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом УПСЗН порядку, встановленому Положенням (якщо такі доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру);
4. Копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
5. Договір найму (оренди) житла (у разі наявності)

Строк надання: протягом 16 днів після отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Надання соціальних послуг в залежності від індивідуальних потреб

1. Письмова заява громадянина
2. Медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах
3. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
4. Інформаційна довідка або витяг із Державного реєстру прав (для встановлення факту відсутності (наявності) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду)
5. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності)
6. Довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг
7. Документ, що посвідчує особу, та довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Строк надання: протягом 5 робочих днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Видача довідки для отримання пільг / відмова в наданні довідки для отримання пільг

1. Заява особи з інвалідністю або її законного представника;
2. Копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);
3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о „Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816;
4. Одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю розміром 3,5 х 4,5 см

Строк надання: У день подання заяви про взяття на облік.

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Видача довідки внутрішньо переміщеної особи

1. Заява для видачі довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб
2. Копії паспорта, ідентифікаційного номера платника податків, свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб
3. Документ, що посвідчує особу законного представника, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника
4. Відомості про фактичне місце проживання/перебування
5. Відомості про місце навчання/виховання дитини
6. Відомості про наявність інвалідності
7. Підтверджуючий документ категорії заявника (пенсійне посвідчення, трудова книжка)
8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника

Строк надання: протягом 10 днів за дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї, або відмова у призначенні із зазначенням підстави такої відмови

Заява уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
Документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
Довідка про склад сім’ї;
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

Строк надання: протягом 10 днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Резуальтат надання: Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства
соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);
Довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;
Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;
Довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та
організації – для жінок, звільнених з роботи;
Довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які
перебувають на обліку в центрі зайнятості;
Довідка Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – для жінок, які є фізичними особами-підприємцями;
Рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом
двох місяців з дня її народження

Строк надання: протягом 10 днів з дня подання пакету документів

Адміністративнйи збір: не застосовується

Результат надання: призначення державної допомоги чи про відмова в її наданні

Заява
Копія паспорта громадянина України
Копія Свідоцтва про народження дитини
Копія рішення про встановлення опіки (для опікунів)

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них)
Копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини
Копія рішення суду про усиновлення дитини

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення і виплата допомоги

Заява
Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування
Копія свідоцтва про народження дитини
Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей)
Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник
Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку
Довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги – подається, якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням

Строк надання: протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: призначаення і виплата допомоги

Заява
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку
Копія свідоцтва про народження дитини
Довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини
Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії; - якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; - довідка навчального закладу (у випадку навчання дітей до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги
Довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації

Строк надання: протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: призначення та виплата державної допомоги

Заява
Паспорт або інший документ, що посвічує особу;
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;
Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні.
Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.
Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

Строк надання: протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення та виплата надбавки на догляд

Заява
Паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву
Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання
Довідка про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання
Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально- профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді
Копія посвідки на постійне або тимчасове проживання
Копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання

У випадку, коли документи подаються уповноваженою особою – нотаріально засвідчена довіреність

Строк надання: протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява
Паспорт громадянина України;
Трудова книжка
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;
Декларація про доходи та майно
Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);
Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

Заява для отримання допомоги на догляд
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги
Копія рішення суду про визнання особи недієздатною
Копія рішення про призначення опікуна
Висновок лікарсько-консультативної комісії
Документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та/або війни 1945 року з імперіалістичною Японією

Строк надання: Протягом 10 днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення щомісячної компенсаційної виплати / відмова в призначенні щомісячної компенсаційної виплати

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються:
1. заява про згоду надавати соціальні послуги;
2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
4. копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
5. заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”).

Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), подаються:
1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
4. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг, подаються:
1. заява про необхідність надання соціальних послуг;
2. копія свідоцтва про народження дитини;
3. висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування

Строк надання: Протягом 10 днів з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Призначення компенсаційної виплати / відмова в призначенні компенсаційної виплати

Заява
Документ, що посвідчує особу одержувача компенсації
Довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення – для особи, за якою здійснюється догляд
Документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд
Документ, який підтверджує, що особа не працює

Строк надання: Протяголм 30 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї або вмотивована відмова з вхідним пакетом документів

Для видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї подаються:
1.Заява одного з батьків про видачу посвідчень.
2.Копії свідоцтв про народження дітей (у разі народження дитини за межами України-копії свідоцтва про народження
дитини із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).
3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).
4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах)
5.Довідка про склад сім’ї.
6.Фотокартки (по одній) батьків та дітей розміром 30 х 40 мм.
7.Довідка структурного підрозділу районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне).
8.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу або копія довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом у разі навчання дитини за межами України (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).
9. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою).

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначення щомісячної допомоги

Заява
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)
Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі
Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд
Довідка, видана уповноваженим органом за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації (у разі, якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці)

Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначення допомоги

Заява про виплату допомоги на поховання
Паспорт або інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву
Довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави

Строк надання Протягом 10 днів з дня надянна повного пакету документів

Адмінстративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначення або вмотивовна відмова в отриманні допомоги

 

Заява для призначення адресної допомоги
Копія паспорта (1,2 сторінки, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання)
Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
Копії свідоцтв про народження дитини (при наявності)
Копія довідки МСЕК (при наявності)
Довідка з селищної ради про період проживання на території району
Довідка про відкриття рахунку з уповноваженого банку (Ощадбанк)

Строк надання: Протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Призначвення одноразової матеріальної допомоги

Заява.
Копія паспорта.
Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда.
Копія висновку МСЕК чи ЛКК про встановлення інвалідності.
Документ, що підтверджує тривалу хворобу, смерть близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей, стихійного лиха та інших особливих обставин)


Строк надання: Протяголм 30 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: Видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї або вмотивована відмова з вхідним пакетом документів

Для видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї подаються:
1.Заява одного з батьків про видачу посвідчень.
2.Копії свідоцтв про народження дітей (у разі народження дитини за межами України-копії свідоцтва про народження
дитини із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).
3.Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).
4.Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації (Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах)
5.Довідка про склад сім’ї.
6.Фотокартки (по одній) батьків та дітей розміром 30 х 40 мм.
7.Довідка структурного підрозділу районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне).
8.Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу або копія довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом у разі навчання дитини за межами України (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).
9. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою).


Строк надання: Протягом місяця з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заява
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів: а) посвідчення про відрядження в зону відчуження; б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження; в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту)
Інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи
Хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми N Н-1
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями
Особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. Прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - на підставі довідки встановленого зразка
Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986- 1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка
Дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка
Громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства
Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи


Строк надання: Протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: Не застосовується

Результат надання: Посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

Заява (встановленого зразка)
Паспорт (оригінал та копія 1,2, 11, 12 стор.)
Свідоцтво про смерть (оригінал і копія)
Свідоцтво про одруження (оригінал та копія)
Посвідчення померлого ветерана війни (оригінал та копія)
Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності померлого пільговика
Орденські книжки про бойові нагороди під час Великої Вітчизняної війни
Довідка про склад сім’ї


Строк надання: протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: посвідчення учасника війни

Заява
Особові рахунки
Відомості про видачу заробітної плати
Евакуаційні листи
Документи держав, з якими підписані міжнародні договори
Довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства
Довідки партизанських загонів
Акти, довідки заготівельних організацій, кооперативів, об’єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій
Дані погосподарських книг, довідки архівів та інших органів
Посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи
У разі відсутності документів та інших доказів у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами факт роботи під час війни підтверджується показаннями не менше двох свідків
Посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років", "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років
Довідки
Показання свідків та інші документи
Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України)
Документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень)


Строк надання: протягом місяці з дня надання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: посвідчення інваліда війни

Заява
Паспорт (оригінал та копія 1,2,11 сторінок)
Довідки з військкомату або копія військового квитка з відомостями про безпосередню участь в бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією в 1941-1945 роках
Відомості щодо призову чи добровільного вступу до лав Радянської Армії у неповнолітньому віці
Посвідчення учасника бойових дій
Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності внаслідок загального захворювання
Свідоцтво про одруження (оригінал та копія)
Свідоцтво про смерть (оригінал та копія)
Висновок військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання та смерті військовослужбовця


Строк надання: протягом місяця з дня надання повного пакету документів

Адміністраивний збір: не застосовується

Результат надання:

Видача довідки про встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми (встановленого зразка). / Видача рішення про відмову у встановленні статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми

Заява;
Документи, що посвідчують особу (у разі наявності).
Опитувальник


Строк надання: протягом місяця з дня подання повного пакету документів

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання: посвдчення інваліда або дитини-інваліда

Заява
Копія паспорту та ідентифікаційного номеру заявника
Копія довідки МСЕК
Фотокартка розміром 3 х 4 см.